برداشت برنج

مراحل برداشت برنج

مرحله برداشت برنج ایرانی  به فرایند جمع آوری محصول برنج بالغ از مزرعه  گفته می شود. فعالیت های برداشت شامل درو کردن، کمباین زدن و حمل و نقل است. وقتی که ۹۰ تا ۹۵ درصد شالی ها زرد شدند و بخش کوچکی در قسمت پايه خوشه ها سبز مي باشد و نیز یک سوم محور اصلی خوشه از نقطه انتهایی شان زرد شدند زمان برداشت فرا میرسد. ... ادامه مطلب